สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
 
    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
    2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหาร กรมทางหลวงชนบท
เบอร์ 02-551-5127, 02-551-5125, 02-551-5146
Fax: 02-551-5128 
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 27 มีนาคม 2566
Email: Recruitment.drr@hotmail.com
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 มีนาคม 2566 ภายในเวลาทำการของธนาคาร 
1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บ หลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
2. การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next โดยต้องชำระเงิน ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2566 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
3. การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยต้องชำระเงิน ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2566 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ประกอบด้วย
 1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 270 บาท 
 2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
     ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
คำตอบ : ท่านที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ https://drr.thaijobjob.com
คำตอบ : กรมทางหลวงชนบทจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ให้ทราบ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ กรมทางหลวงชนบท http://drr.thajobjob.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน"
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหาร กรมทางหลวงชนบท เบอร์ 02-551-5127, 02-551-5125, 02-551-5146
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob  และ https://www.facebook.com/thaijobjob1